shell中变量自加导致崩溃,请教大家

sh/bash/dash/ksh/zsh等Shell脚本
回复
虫虫2003
帖子: 51
注册时间: 2006-03-27 19:28
送出感谢: 0
接收感谢: 0

shell中变量自加导致崩溃,请教大家

#1

帖子 虫虫2003 » 2011-03-03 15:16

我这边有个shell脚本,里面会反复调用函数,像这样:

代码: 全选

set +e

ECHO "unpacking source/lib/ncurses-5.5"
mkdir -pv source/lib
run_command_progress_float "tar -xvzf pub/tarball/ncurses-5.5.tgz -C source/lib/" 0   "tar -tzf pub/tarball/ncurses-5.5.tgz | wc -l"

ECHO "unpacking source/lib/expat-1.95.8"
mkdir -pv source/lib
run_command_progress_float "tar -xvzf pub/tarball/expat-1.95.8.tgz -C source/lib/" 0   "tar -tzf pub/tarball/expat-1.95.8.tgz | wc -l"

.......
函数run_command_progress_float是这样的:

代码: 全选

# $1: command
# $2: total
# $3: command to calc totals
run_command_progress_float()
{
  local readonly RCP_RANGE=50
  local rcp_lines=0
  local rcp_nextpos=1
  local rcp_total=0
  local progress_bar=
  local rcp_prog=0
  local rcp_tmp=0
  local prog_bar_base=
  local rcp_percent=0

  ECHO "run_command_progress_float: '$1'" 

  if [ -n "$3" ] ;
  then
    echo -n "Initializing progress bar ..."
    rcp_total=`eval $3`;
    echo -n "\r"
    [ -z "$rcp_total" ] && rcp_total=1
  else
    [ -n "$2" ] && rcp_total=$2
  fi

  [ -z "$rcp_total" ] && rcp_total=1
  [ $rcp_total -le 0 ] && rcp_total=1

  prog_bar_base="[  ]"

  while [ $rcp_tmp -lt $RCP_RANGE ]
  do
    prog_bar_base="$prog_bar_base-"

    ((rcp_tmp++))
#    ((rcp_tmp+=1))
#    rcp_tmp=$[rcp_tmp+1]

#    echo "rcp_tmp=$rcp_tmp"
  done
  prog_bar_base="${prog_bar_base}|"
  printf "\r$prog_bar_base\r"

  set +e
  eval $1 | while read line
  do
    ((rcp_lines++))

    if [ $rcp_lines -ge $rcp_nextpos ]
    then
      rcp_percent=`expr \( $rcp_lines \* 101 - 1 \) / $rcp_total `
      rcp_prog=`expr \( $rcp_lines \* \( $RCP_RANGE + 1 \) - 1 \) / $rcp_total `
      [ $rcp_prog -gt $RCP_RANGE ] && rcp_prog=$RCP_RANGE
      rcp_nextpos=`expr \( \( $rcp_percent + 1 \) \* $rcp_total \) / 100`
      [ $rcp_nextpos -gt $rcp_total ] && rcp_nextpos=$rcp_total

      rcp_tmp=0
      progress_bar=""
      while [ $rcp_tmp -lt $rcp_prog ]
      do
        progress_bar="$progress_bar#"
        ((rcp_tmp++))
      done
      printf "\r$prog_bar_base\r[%3d%%]$progress_bar\r" $rcp_percent
    fi
  done
  set -e

  echo ""
}
现在问题就出在while [ $rcp_tmp -lt $RCP_RANGE ]循环中的((rcp_tmp++))这句上,run_command_progress_float只能成功执行一次,第二次执行时跑到 ((rcp_tmp++))就会崩溃,退出脚本,而我把这句改为((rcp_tmp+=1))或者rcp_tmp=$[rcp_tmp+1]就没有问题。
不知到是怎么回事,请大家帮忙看看,应该怎么写。
谢谢!
虫虫2003
帖子: 51
注册时间: 2006-03-27 19:28
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: shell中变量自加导致崩溃,请教大家

#2

帖子 虫虫2003 » 2011-03-08 9:11

期待大家的回复。。。。。
fnan
帖子: 919
注册时间: 2009-07-01 22:04
送出感谢: 0
接收感谢: 13 次

Re: shell中变量自加导致崩溃,请教大家

#3

帖子 fnan » 2011-03-12 8:02

半边脚本, 如何追踪数据变化? 有时代码正确而逻辑错误轻微就足以产生大问题。
bash不如perl精妙,学不到lisp的皮毛,远不够c++强悍,不过可以用。
chengmoYS
帖子: 125
注册时间: 2007-10-22 22:40
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

Re: shell中变量自加导致崩溃,请教大家

#4

帖子 chengmoYS » 2011-03-31 9:18

不太好懂 没啥注释
回复

回到 “Shell脚本”