conky

仅供存放个人的配置文件,不要在本版发问。
头像
solcomo
帖子: 2838
注册时间: 2007-04-25 13:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

conky

#1

帖子 solcomo » 2008-05-11 15:13

监听端口似乎会很占cpu
换为mpd

代码: 全选

background no
override_utf8_locale yes
font DejaVu Sans:size=8
xftfont DejaVu Sans:size=8
use_xft yes
xftalpha 0.1

update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
minimum_size 165 5
maximum_width 165

#alignment top_left
#alignment top_right
#alignment bottom_left
alignment bottom_right
#alignment none
gap_x 5
gap_y 45
no_buffers yes
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
use_spacer none
out_to_console no


default_color white
default_shade_color black
default_outline_color grey90TEXT
${color}${font Monaco:pixelsize=22}${time %H:%M}${font DejaVu Sans:size=8}${time %m.%d/%Y} ${font OpenLogos:size=18}[
${voffset -20}${color}${font StyleBats:size=12}O ${font}${color slate grey}UpTime:$alignr${color }$uptime
${color}${font StyleBats:size=12}Q ${font}${color slate grey}Kern:$alignr${color }$kernel
${color}${font StyleBats:size=12}A ${font}${color slate grey}CPU:$alignr${color } $cpu% ${acpitemp}C
${cpugraph 20,160 000000 ffffff}
${color slate grey}Processes:$alignr${color }$processes ($running_processes running) 
${color}${font Webdings:size=12}i${font}${color slate grey}Highest CPU:$alignr -PID- CPU%
${color #ddaa00}${top name 1}$alignr${top pid 1}${top cpu 1}
${color lightgrey}${top name 2}$alignr${top pid 2}${top cpu 2}
${color lightgrey}${top name 3}$alignr${top pid 3}${top cpu 3}
${color}${font Webdings:size=12}i${font}${color slate grey}Highest MEM:$alignr -PID- MEM%
${color #ddaa00}${top_mem name 1}$alignr${top_mem pid 1}${top_mem mem 1}
${color lightgrey}${top_mem name 2}$alignr${top_mem pid 2}${top_mem mem 2}
${color lightgrey}${top_mem name 3}$alignr${top_mem pid 3}${top_mem mem 3}
${color slate grey}MEM:${color} $memperc%$alignr$mem/$memmax
${membar 3,160}
${color slate grey}SWAP:${color} $swapperc%$alignr$swap/$swapmax
${swapbar 3,160}
${color slate grey}ROOT:$alignr${color}${fs_free /}/${fs_size /}
${fs_bar 3,160 /}
${color slate grey}HOME:$alignr${color}${fs_free /home}/${fs_size /home}
${fs_bar 3,160 /home}
${color slate grey}Disk Read:${alignr}${color}$diskio_read 
${color}${diskiograph_read /dev/sda 10,160 000000 ffffff}
${color slate grey}Disk Write:${alignr}${color}$diskio_write
${color}${diskiograph_write /dev/sda 10,160 000000 ffffff}
${color slate grey}Internet:
${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}M${font} Tot.up. ${totalup eth0} Kb/s
${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}v${font} Up: ${color }${upspeed eth0}k/s
${upspeedgraph eth0 20,160 000000 ffffff}
${voffset 6}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}S${font} Tot.dow. ${totaldown eth0} Kb/s
${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}r${font} Down: ${color }${downspeed eth0}k/s
${downspeedgraph eth0 20,160 000000 ffffff}
${color}${font weather:size=22}${execi 600 ~/scripts/conditions.sh}${color slate grey}${font} Weather:
${color}   ${font}${execi 1800 ~/scripts/pogodynka.sh}
${voffset -14}${color}${font Martin Vogel's Symbols:size=22}B${font}${color slate grey}Mail:
${color}   You have ${color3}${texeci 1800 perl ~/scripts/check_gmail.sh} ${color}new mail(s)
${color}${font SimpMusic Base:size=22}~${color slate grey}${font} Music:
${color slate grey}State:${alignr}${color}Now $mpd_status
${color slate grey}Title:${color}${font DejaVu Sans YuanTi:size=8}${alignr}$mpd_title
${color slate grey}${font}Artist:${color}${font DejaVu Sans YuanTi:size=8}${alignr}$mpd_artist
${color slate grey}${font}Volume:${color}$mpd_vol%${alignr}${color slate grey}Bitrate:${color}$mpd_bitrate kbps
${color}${mpd_bar 3,160}
上次由 solcomo 在 2008-08-27 23:19,总共编辑 2 次。
♜♞♝♛♚♝♞♜
♟♟♟♟♟♟♟♟
♙♙♙♙♙♙♙♙
♖♘♗♕♔♗♘♖

☠☯⚔⚓☣☦☃☕
☹☻☪☭☬⚖⚛⚜
ℜℳℬ™ ℋℯℓ℘ ℳℭ
sƂɐʍ рǀɹoʍ əɥʇ oS
头像
dogfox
论坛版主
帖子: 5309
注册时间: 2006-09-02 14:18
来自: 汉桑城
送出感谢: 1 次
接收感谢: 1 次
联系:

#2

帖子 dogfox » 2008-05-14 6:43

我的email默认是mozilla的thunderbird
这个如何监测?
全世界linux爱好者联合起来 !
一切闭源操作系统都是纸老虎 !
要斗私批修,拒绝黑屏,使用linux !
让一部分人先用起Archlinux来 !
linux是第一生产力 !
讲正气,讲开源,讲free
要坚定不移的走开源的道路 !
linux明天会更好 !

dpkg -l |grep ^rc|awk '{print $2}' |tr ["\n"] [" "]|sudo xargs dpkg -P -
ubuntu粉丝群 26660836 已满员
头像
solcomo
帖子: 2838
注册时间: 2007-04-25 13:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#3

帖子 solcomo » 2008-05-14 7:48

conky检测邮件靠的是脚本
如果是gmail可以参照下面的check_gmail.sh

代码: 全选

#!/bin/bash

gmail_login="Yourname" 
gmail_password="Yourpassword" 

dane="$(wget --secure-protocol=TLSv1 --timeout=3 -t 1 -q -O - \
https://${gmail_login}:${gmail_password}@mail.google.com/mail/feed/atom \
--no-check-certificate | grep 'fullcount' \
| sed -e 's/.*<fullcount>//;s/<\/fullcount>.*//' 2>/dev/null)"

if [ -z "$dane" ]; then
echo "Error"
else
echo "$dane"
fi
如果是其他邮箱可以参照这个帖子
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=2628010
♜♞♝♛♚♝♞♜
♟♟♟♟♟♟♟♟
♙♙♙♙♙♙♙♙
♖♘♗♕♔♗♘♖

☠☯⚔⚓☣☦☃☕
☹☻☪☭☬⚖⚛⚜
ℜℳℬ™ ℋℯℓ℘ ℳℭ
sƂɐʍ рǀɹoʍ əɥʇ oS
头像
lxvison
帖子: 117
注册时间: 2008-03-27 19:04
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#4

帖子 lxvison » 2008-05-14 8:53

lz,字体能共享一下吗?
头像
solcomo
帖子: 2838
注册时间: 2007-04-25 13:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#5

帖子 solcomo » 2008-05-14 9:56

♜♞♝♛♚♝♞♜
♟♟♟♟♟♟♟♟
♙♙♙♙♙♙♙♙
♖♘♗♕♔♗♘♖

☠☯⚔⚓☣☦☃☕
☹☻☪☭☬⚖⚛⚜
ℜℳℬ™ ℋℯℓ℘ ℳℭ
sƂɐʍ рǀɹoʍ əɥʇ oS
头像
dogfox
论坛版主
帖子: 5309
注册时间: 2006-09-02 14:18
来自: 汉桑城
送出感谢: 1 次
接收感谢: 1 次
联系:

#6

帖子 dogfox » 2008-05-14 17:05

你天气预报的脚本是什么?
全世界linux爱好者联合起来 !
一切闭源操作系统都是纸老虎 !
要斗私批修,拒绝黑屏,使用linux !
让一部分人先用起Archlinux来 !
linux是第一生产力 !
讲正气,讲开源,讲free
要坚定不移的走开源的道路 !
linux明天会更好 !

dpkg -l |grep ^rc|awk '{print $2}' |tr ["\n"] [" "]|sudo xargs dpkg -P -
ubuntu粉丝群 26660836 已满员
头像
solcomo
帖子: 2838
注册时间: 2007-04-25 13:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#7

帖子 solcomo » 2008-05-14 17:29

conditions.sh
用来显示天气图标

代码: 全选

#!/bin/bash

#Czyta dane z pliku
囗囗囗=$(cat /tmp/pogoda.txt)

#Ustawia czcionkę obrazkową, odpowiadającą aktualnej pogoda. 
if echo "$囗囗囗" | grep -E -i -q 'partly cloudy'; then
	echo 'c'
elif echo "$囗囗囗" | grep -E -i -q 'fair|sunny'; then
	echo 'A'
elif echo "$囗囗囗" | grep -E -i -q 'cloudy'; then
	echo 'e'
elif echo "$囗囗囗" | grep -E -i -q 'storm|thunder'; then
	echo 'i'
elif echo "$囗囗囗" | grep -E -i -q 'snow'; then
	echo 'k'
elif echo "$囗囗囗" | grep -E -i -q 'rain'; then
	echo 'h'
elif echo "$囗囗囗" | grep -E -i -q 'shower'; then
	echo 'g'
fi
pogodynka.sh
用来显示温度
改改可以显示更多东西..

代码: 全选

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#															#
# Pogodynka 0.2.2.1													#
#															#
# azhag (azhag@bsd.miki.eu.org)												#
#															# 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#															#
# Skrypt pobiera informacje o stanie pogody ze strony weather.yahoo.com dla danego miasta, nastêpnie formatuje je i	#
# wy¶wietla na ekranie. Skrypt mo¿e byæ wykorzystany np. w conky'm, xosd, *message.					#
#															#
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#															#
# Wymagane aplikacje:													#
# w3m - tekstowa przegl±darka www											#
#															#
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#															# 
# Przed u¿yciem skryptu nale¿y ustaliæ zmienne "sciezka" oraz "kod".							#
#															#
# Aby ustaliæ kod swojego miasta wejd¿ na stronê http://weather.yahoo.com/ i wyszukaj tam swoje miasto. Kodem jest 	#
# koñcówka linka z pogod± naszego miasta.										#	
#															#
# Przyk³adowe kody:													#
# Warszawa - PLXX0028													#
# Kraków - PLXX0012													#
# Gdañsk - PLXX0005													#
# Szczecin - PLXX0025													#
#															#
# Informacjê jak± wy¶wietla skrypt mo¿na zmieniæ haszuj±c odpowiednie linijki w sekcji "formatowanie informacji		#
# wyj¶ciowej". Mo¿na równie¿ w ³atwy sposób sformatowaæ w³asny wynik u¿ywaj±c dostepnych zmiennych.			#
#															#
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#!/bin/bash

# Katalog, w którym znajduje siê skrypt
sciezka=~/scripts

# Kod miasta
kod=CHXX0017

plik=/tmp/pogoda.txt
# sprawdzenie czy serwer jest dostêpny
if [ `ping -c1 weather.yahoo.com | grep from | wc -l` -eq 0 ]
 then
	echo "Serwis niedostêpny"
 else
	# pobieranie informacji
 	w3m -dump http://weather.yahoo.com/forecast/"$kod"_c.html | grep -A21 "Current" | sed 's/DEG/°/g' > $plik

	# ustalenie warto¶ci zmiennych
	stan=`head -n3 $plik | tail -n1`
	temp=`tail -n1 $plik | awk '{print $1}'`
	tempo=`head -n6 $plik | tail -n1`
	cisn=`head -n8 $plik | tail -n1`
	wiatr=`head -n16 $plik | tail -n1`
	wilg=`head -n10 $plik | tail -n1`
	wsch=`head -n18 $plik | tail -n1`
	zach=`head -n20 $plik | tail -n1`
	if [ `cat "$sciezka"/pogodynka.sh | grep -x "# $stan" | wc -l` -eq 0 ]
	 then
		stanpl=$stan
	 else
		stanpl=`cat "$sciezka"/pogodynka.sh | grep -xA1 "# $stan" | tail -n1 | awk '{print $2,$3,$4,$5,$6,$7}'`
	fi
	
	# formatowanie informacji wyj¶ciowej
	# dostêpne zmienne:
	# $stan		opis stanu po angielsku
	# $stanpl	opis stanu po polsku
	# $temp		temperatura powietrza
	# $tempo	temperatura odczuwalna
	# $cisn		ci¶nienie atmosferyczne
	# $wiatr	kierunek, si³a wiatru
	# $wilg		wilgotno¶æ powietrza
	# $wsch		godzina wschodu s³oñca
	# $zach		godzina zachodu s³oñca
	
	echo $stan    $temp C / $tempo C
	#echo $stanpl
	#echo $temp C / $tempo C
	#echo Cisnienie $cisn hPa
	#echo $wiatr
	#echo Wilgotno¶æ: $wilg
	#echo Wschód S³oñca: $wsch
	#echo Zachód S³oñca: $zach
	#echo $stanpl, $temp C

fi

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#
# T³umaczenia stanów pogody.
# Je¿eli zauwa¿ysz pogodê, której nie ma jeszcze na liscie daj mi znaæ na maila podanego na górze. Z góry dziêkujê.
#
# Sunny
# S³onecznie
# Clear
# Przejrzy¶cie
# Fair
# Pogodnie
# Sunny/Windy
# S³onecznie/Wiatr
# Clear/Windy
# Przejrzy¶cie/Wiatr
# Fair/Windy
# Przejrzy¶cie/Wiatr
# Windy
# Wiatr
#
# Partly Cloudy
# Czê¶ciowo pochmurnie
# Partly Cloudy and Windy
# Czê¶ciowo pochmurnie/Wiatr
# Partly Sunny
# Czê¶ciowo s³onecznie
# Mostly Clear
# Przew. przejrzy¶cie
# Partly Sunny/Windy
# Czê¶ciowo s³onecznie/Wiatr
# Mostly Clear/Windy
# Przew. przejrzy¶cie/Wiatr
# Mostly Sunny
# Przew. p³onecznie
# Mostly Sunny/Windy
# Przew. s³onecznie/Wiatr
# Scattered Clouds
# Rzadkie ob³oki
#
# Cloudy
# Pochmurnie
# Overcast
# Ca³k. zachmurzenie
# Cloudy/Windy
# Pochmurnie/Wiatr
# Overcast/Windy
# Ca³k. zachmurzenie/Wiatr
# Mostly Cloudy/Windy
# Przew. pochmurnie/Wiatr
# Mostly Cloudy
# Przew. pochmurnie
# Am Clouds / Pm Sun
# Ranek pochmurny/S³oneczne popo³udnie
#
# Light Drizzle
# Lekka m¿awka
# Drizzle
# M¿awka
# Light Rain
# Lekki deszcz
# Rain
# Deszcz
# Heavy Rain
# Ulewa
# Light Rain/Fog
# Lekki deszcz/Mg³a
# Rain/Fog
# Deszcz/Mg³a
# Light Drizzle/Windy
# Lekka m¿awka/Wiatr
# Drizzle/Windy
# M¿awka/Wiatr
# Light Rain/Windy
# Lekki deszcz/Wiatr
# Rain/Windy
# Deszcz/Wiatr
# Rain / Wind
# Deszcz/Wiatr
# Heavy Rain/Windy
# Ulewa/Wiatr
# AM Light Rain
# Ranny lekki deszcz
# PM Light Rain
# Popo³udniowy lekki deszcz
# Pm Light Rain
# Popo³udniowy lekki deszcz
# AM Light Rain/Windy
# Ranny lekki deszcz/Wiatr
# PM Light Rain/Windy
# Popo³udniowy lekki deszcz/Wiatr
#
# Rain Shower
# Przelotny deszcz
# Shower
# Przelotna ulewa
# Showers
# Przelotna ulewa
# Heavy Rain Shower
# Mocna ulewa
# Heavy Rain Shower/Windy
# Mocna ulewa/Wiatr
# Light Rain Shower
# Lekka ulewa
# AM Shower
# Poranna ulewa
# AM Showers
# Poranna ulewa
# Am Showers
# Poranna ulewa
# AM Showers / Wind
# Poranna ulewa/Wiatr
# PM Shower
# Popo³udniowa ulewa
# PM Showers / Wind
# Popo³udniowe ulewy/Wiatr
# Few Showers / Wind
# Przelotne deszcze/Wiatr
# Showers / Wind
# Deszcze/Wiatr
# PM Showers
# Popo³udniowe ulewy
# Pm Showers
# Popo³udniowe ulewy
# Scattered Shower
# Rozleg³a ulewa
# Scattered Showers
# Rozleg³e ulewy
# Scatter Showers
# Rozleg³e ulewy
# Rain Shower/Windy
# Przelotny deszcz/Wiatr
# Shower/Windy
# Przelotna ulewa/Wiatr
# Light Rain Shower/Windy
# Lekka ulewa/Wiatr
# AM Shower/Windy
# Poranna ulewa/Wiatr
# PM Shower/Windy
# Popo³udniowa ulewa/Wiatr
# Scattered Shower/Windy
# Rozleg³a ulewa/Wiatr
# Scatter Showers / Wind
# Rozleg³e ulewy/Wiatr
# Few Showers
# Mo¿liwe ulewy
# Few Showers/Windy
# Mo¿liwe ulewy/Wiatr
# Showers in the Vicinity
# Pobliskie ulewy
#
# Light Snow
# Lekki ¶nieg
# Snow
# Šnieg
# Snow / Wind
# Šnieg/Wiatr
# Heavy Snow
# Mocny ¶nieg
# Light Snow Pellets
# Lekki grad ¶nie¿ny
# Snow Pellets
# Grad ¶nie¿ny
# Light Ice Pellets
# Lekki grad lodowy
# Ice Pellets
# Grad lodowy
# Wintery Weather
# Zimowa pogoda
# Light Freezing Rain
# Lekki zamarzaj±y deszcz
# Freezing Rain
# Zamarzaj±cy deszcz
# Flurries/Windy
# Zamiecie/Wiatr
# Light Flurries/Windy
# Lekkie zamiecie/Wiatr
# Light Snow/Windy
# Lekki ¶nieg/Wiatr
# Light Snow / Wind
# Lekki ¶nieg/Wiatr
# Snow/Windy
# Šnieg/Wiatr
# Heavy Snow/Windy
# Mocny ¶nieg/Wiatr
# Light Snow Pellets/Windy
# Lekki grad ¶nie¿ny/Wiatr
# Snow Pellets/Windy
# Grad ¶nie¿ny/Wiatr
# Light Ice Pellets/Windy
# Lekki grad lodowy/Wiatr
# Ice Pellets/Windy
# Grad lodowy/Wiatr
# Light Freezing Rain/Windy
# Lekki zamarzaj±cy deszcz/Wiatr
# Freezing Rain/Windy
# Zamarzaj±cy deszcz/Wiatr
# Wintery Mix
# Miks zimowy
# Light Snow Grains
# Lekkie granulki ¶niegu
# Snow Grains
# Granulki ¶niegu
# Rain/Snow
# Šnieg z deszczem
# Rain / Snow Showers
# Deszcz ze ¶niegiem
# Rain / Snow
# Deszcz ze ¶niegiem
# Rain / Thunder
# Deszcz / Burza
# Rain/Show/Windy
# Šnieg z deszczem/Wiatr
# Rain / Snow / Wind
# Šnieg z deszczem/Wiatr
# Light Rain/Freezing Rain
# Lekki deszcz/Zamarzaj±cy deszcz
# Rain/Freezing Rain
# Deszcz/Zamarzaj±cy deszcz
# Light Rain/Freezing Rain/Windy
# Lekki deszcz/Zamarzaj±cy Deszcz/Wiatr
# Rain/Freezing Rain/Windy
# Deszcz/Zamarzaj±cy deszcz/Wiatr
# AM Snow
# Poranny ¶nieg
# PM Snow
# Popo³udniowy ¶nieg
# AM Light Snow
# Poranny lekki ¶nieg
# PM Light Snow
# Popo³udniowy lekki ¶nieg
# Ice Crystals
# Kryszta³ki lodu
# Ice Crystals/Windy
# Kryszta³ki lodu/Wiatr
# 
# Snow Showers
# Burze ¶nie¿ne
# Snow Shower
# Burza ¶nie¿na
# Heavy Snow Shower
# Mocna burza ¶nie¿na
# Heavy Snow Shower/Windy
# Mocna burza ¶nie¿na/Wiatr
# PM Snow Showers
# Popo³udniowe burze ¶nie¿ne
# AM Snow Showers
# Poranne burze ¶nie¿ne
# Rain/Snow Showers
# Deszcz/Burze ¶nie¿ne
# Snow Showers/Windy
# Burze ¶nie¿ne/Wiatr
# PM Snow Showers/Windy
# Popo³udniowe burze ¶nie¿ne/Wiatr
# AM Snow Showers/Windy
# Poranne burze ¶nie¿ne/Wiatr
# Rain/Snow Showers/Windy
# Deszcz/Burze ¶nie¿ne/Wiatr
# Light Snow Showers
# Lekkie burze ¶nie¿ne
# Light Snow Shower
# Lekka burza ¶nie¿na
# Light Snow Showers/Windy
# Lekkie burze ¶nie¿ne/Wiatr
# Flurries
# Zamiecie
# Light Flurries
# Lekkie zamiecie
# Scattered Flurries
# Rozleg³e zamiecie
# Few Flurries
# Mo¿liwe zamiecie
# Few Flurries/Windy
# Mo¿liwe zamiecie/Wiatr
# Scattered Snow Showers
# Rozleg³e burze ¶nie¿ne
# Scattered Snow Showers/Windy
# Rozleg³e burze ¶nie¿ne/Wiatr
# Few Snow Showers
# Mo¿liwe burze ¶nie¿ne
# Few Snow Showers/Windy
# Mo¿liwe burze ¶nie¿ne/Wiatr
# Freezing Drizzle
# Marzn±ca m¿awka
# Light Freezing Drizzle
# Lekka marzn±ca m¿awka
# Freezing Drizzle/Windy
# Marzn±ca m¿awka/Wiatr
# Light Freezing Drizzle/Windy
# Lekka marzn±ca m¿awka/Wiatr
# Drifting Snow
# Zawieja ¶nie¿na
# 
# Thunderstorms
# Burze
# T-storms
# Burze
# T-Storms
# Burze
# T-Storm
# Burza
# Scattered Thunderstorms
# Rozleg³e burze
# Scattered T-Storms
# Rozleg³e burze
# Thunderstorms/Windy
# Burze/Wiatr
# Scattered Thunderstorms/Windy
# Rozleg³e burze/Wiatr
# Rain/Thunder
# Deszcz/Grzmoty
# Light Thunderstorms/Rain
# Lekkie burze/Deszcz
# Thunderstorms/Rain
# Burze/Deszcz
# Light Rain with Thunder
# Lekki deszcz z grzmotami
# Rain with Thunder
# Deszcz z grzmotami
# Thunder in the Vicinity
# Pobliskie burze
# 
# Fog
# Mg³a
# Haze
# Lekka mg³a
# Mist
# Lekkie zamglenie
# Fog/Windy
# Mg³a/Wiatr
# Haze/Windy
# Lekka Mg³a/Wiatr
# Mist/Windy
# Lekkie zamglenie/Wiatr
# Partial Fog
# Czê¶ciowa mg³a
# Smoke
# Gêsta mg³a
# Foggy
# Mglisto
# AM Fog/PM Sun
# Ranna mg³a/Popo³udniowe s³oñce
# Shallow Fog
# P³ytka mg³a
# 
# Blowing Dust
# Zawieja py³owa
# Blowing Sand
# Zawieja piaskowa
# Duststorm
# Burza piaskowa
# Wind
# Wiatr
# Widespread Dust/Windy
# Rozleg³e zamiecie/Wiatr
# Widespread Dust
# Rozleg³e zamiecie
# Low Drifting Sand
# Zawieja piaskowa
# 
# Data Not Available
# Dane niedostêpne
# N/A
# N/D
# N/a
# N/d

想弄详细点可以参考这个
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... d&t=666842
上次由 solcomo 在 2008-07-10 9:23,总共编辑 1 次。
头像
solcomo
帖子: 2838
注册时间: 2007-04-25 13:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#8

帖子 solcomo » 2008-05-14 17:31

上面的kod=CHXX0017改成自己的
http://weather.yahoo.com/
这里可以查
♜♞♝♛♚♝♞♜
♟♟♟♟♟♟♟♟
♙♙♙♙♙♙♙♙
♖♘♗♕♔♗♘♖

☠☯⚔⚓☣☦☃☕
☹☻☪☭☬⚖⚛⚜
ℜℳℬ™ ℋℯℓ℘ ℳℭ
sƂɐʍ рǀɹoʍ əɥʇ oS
头像
dogfox
论坛版主
帖子: 5309
注册时间: 2006-09-02 14:18
来自: 汉桑城
送出感谢: 1 次
接收感谢: 1 次
联系:

#9

帖子 dogfox » 2008-05-14 19:34

搞的差不多了 :lol:
只是网络服务部分没搞好
你能不能帮忙看一下啊?谢谢

代码: 全选

${color #dcff82}网络服务:
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}r${font}${color}eth0(下行):${color #325a96} ${downspeed eth0} k/s ${voffset 6}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}S${font} ${alignr}${color}全部接受:${totaldown eth0}
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}v${font}${color}eth0(上行):${color #325a96} ${upspeed eth0} k/s ${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}M${font}${alignr}${color}全部发送: ${totalup eth0}
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}r${font}${color}ppp0(下行):${color #325a96} ${downspeed ppp0} k/s ${voffset 6}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}S${font}${font}${alignr}${color}全部接受:${totaldown ppp0}
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}v${font}${color}ppp0(上行):${color #325a96} ${upspeed ppp0} k/s ${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}M${font}${alignr}${color}全部发送: ${totalup ppp0}
全世界linux爱好者联合起来 !
一切闭源操作系统都是纸老虎 !
要斗私批修,拒绝黑屏,使用linux !
让一部分人先用起Archlinux来 !
linux是第一生产力 !
讲正气,讲开源,讲free
要坚定不移的走开源的道路 !
linux明天会更好 !

dpkg -l |grep ^rc|awk '{print $2}' |tr ["\n"] [" "]|sudo xargs dpkg -P -
ubuntu粉丝群 26660836 已满员
头像
dogfox
论坛版主
帖子: 5309
注册时间: 2006-09-02 14:18
来自: 汉桑城
送出感谢: 1 次
接收感谢: 1 次
联系:

#10

帖子 dogfox » 2008-05-14 19:37

这是图
附件
Screenshot.png
全世界linux爱好者联合起来 !
一切闭源操作系统都是纸老虎 !
要斗私批修,拒绝黑屏,使用linux !
让一部分人先用起Archlinux来 !
linux是第一生产力 !
讲正气,讲开源,讲free
要坚定不移的走开源的道路 !
linux明天会更好 !

dpkg -l |grep ^rc|awk '{print $2}' |tr ["\n"] [" "]|sudo xargs dpkg -P -
ubuntu粉丝群 26660836 已满员
头像
solcomo
帖子: 2838
注册时间: 2007-04-25 13:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#11

帖子 solcomo » 2008-05-14 20:44

代码: 全选

${color #dcff82}网络服务: 
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}r${font}${color}eth0(下行):${color #325a96} ${downspeed eth0} k/s ${alignr}${voffset 6}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}S${font}${color}全部接受:${totaldown eth0} 
${downspeedgraph eth0 20,160 dcff82 ffffff}
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}v${font}${color}eth0(上行):${color #325a96} ${upspeed eth0} k/s ${alignr}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}M${font}${color}全部发送: ${totalup eth0} 
${upspeedgraph eth0 20,160 dcff82 ffffff}
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}r${font}${color}ppp0(下行):${color #325a96} ${downspeed ppp0} k/s ${alignr}${voffset 6}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}S${font}${font}${color}全部接受:${totaldown ppp0} 
${downspeedgraph ppp0 20,160 dcff82 ffffff}
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}v${font}${color}ppp0(上行):${color #325a96} ${upspeed ppp0} k/s ${alignr}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}M${font}${color}全部发送: ${totalup ppp0}
${upspeedgraph ppp0 20,160 dcff82 ffffff}
不知道你是不是这个意思..
或者你想把speedgraph加到中间去
♜♞♝♛♚♝♞♜
♟♟♟♟♟♟♟♟
♙♙♙♙♙♙♙♙
♖♘♗♕♔♗♘♖

☠☯⚔⚓☣☦☃☕
☹☻☪☭☬⚖⚛⚜
ℜℳℬ™ ℋℯℓ℘ ℳℭ
sƂɐʍ рǀɹoʍ əɥʇ oS
头像
solcomo
帖子: 2838
注册时间: 2007-04-25 13:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#12

帖子 solcomo » 2008-05-14 20:46

还有壁纸太花了会看不清的哦 :lol:
♜♞♝♛♚♝♞♜
♟♟♟♟♟♟♟♟
♙♙♙♙♙♙♙♙
♖♘♗♕♔♗♘♖

☠☯⚔⚓☣☦☃☕
☹☻☪☭☬⚖⚛⚜
ℜℳℬ™ ℋℯℓ℘ ℳℭ
sƂɐʍ рǀɹoʍ əɥʇ oS
头像
dogfox
论坛版主
帖子: 5309
注册时间: 2006-09-02 14:18
来自: 汉桑城
送出感谢: 1 次
接收感谢: 1 次
联系:

#13

帖子 dogfox » 2008-05-14 21:15

代码: 全选

${color #dcff82}文件系统:
 ${color}/ $color${fs_used /}/${fs_size /} ${color #dcff82}${fs_bar /}
 ${color}/home $color${fs_used /home}/${fs_size /home} ${color #dcff82}${fs_bar /home}
 ${color}/media/disk $color${fs_used /media/disk}/${fs_size /media/disk} ${color #dcff82}${fs_bar /media/disk}
不大协调啊,这是我 的文件系统部分
附件
Screenshot.png
默认壁纸,不是很花吧?呵呵
全世界linux爱好者联合起来 !
一切闭源操作系统都是纸老虎 !
要斗私批修,拒绝黑屏,使用linux !
让一部分人先用起Archlinux来 !
linux是第一生产力 !
讲正气,讲开源,讲free
要坚定不移的走开源的道路 !
linux明天会更好 !

dpkg -l |grep ^rc|awk '{print $2}' |tr ["\n"] [" "]|sudo xargs dpkg -P -
ubuntu粉丝群 26660836 已满员
头像
solcomo
帖子: 2838
注册时间: 2007-04-25 13:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#14

帖子 solcomo » 2008-05-14 21:34

${upspeedgraph ppp0 20,160 dcff82 ffffff}
20是高
160是宽
dcff82 ffffff是颜色渐变,只用dcff82一种颜色也行

也没必要网卡和ppp都显示出来..留一个就好
还有边框..前面的设置需要这句
draw_graph_borders no
♜♞♝♛♚♝♞♜
♟♟♟♟♟♟♟♟
♙♙♙♙♙♙♙♙
♖♘♗♕♔♗♘♖

☠☯⚔⚓☣☦☃☕
☹☻☪☭☬⚖⚛⚜
ℜℳℬ™ ℋℯℓ℘ ℳℭ
sƂɐʍ рǀɹoʍ əɥʇ oS
头像
solcomo
帖子: 2838
注册时间: 2007-04-25 13:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#15

帖子 solcomo » 2008-05-14 21:45

似乎明白你的意思了

代码: 全选

${color #dcff82}网络服务: 
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}r${font}${color}eth0(下行):${color #325a96} ${downspeed eth0} k/s ${voffset 6}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}S${downspeedgraph eth0 20,160 dcff82} ${font}${color}全部接受:${totaldown eth0} 
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}v${font}${color}eth0(上行):${color #325a96} ${upspeed eth0} k/s ${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}M ${downspeedgraph eth0 20,160 dcff82f} ${font}${color}全部发送: ${totalup eth0} 
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}r${font}${color}ppp0(下行):${color #325a96} ${downspeed ppp0} k/s ${voffset 6}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}S${downspeedgraph eth0 20,160 dcff82} ${font}${font}${color}全部接受:${totaldown ppp0} 
 ${voffset 1}${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}v${font}${color}ppp0(上行):${color #325a96} ${upspeed ppp0} k/s ${color}${font PizzaDude Bullets:size=12}M${downspeedgraph eth0 20,160 dcff82} ${font}${color}全部发送: ${totalup ppp0} 
适当调整一下距离
♜♞♝♛♚♝♞♜
♟♟♟♟♟♟♟♟
♙♙♙♙♙♙♙♙
♖♘♗♕♔♗♘♖

☠☯⚔⚓☣☦☃☕
☹☻☪☭☬⚖⚛⚜
ℜℳℬ™ ℋℯℓ℘ ℳℭ
sƂɐʍ рǀɹoʍ əɥʇ oS
回复

回到 “个人配置文件存放点”