OpenGL使用不了

声卡/显卡/打印机/USB设备等硬件问题(网卡问题请发上面的网卡板块)
回复
头像
yinliang108
帖子: 964
注册时间: 2005-10-01 21:38
来自: 湖南邵东流光岭
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

OpenGL使用不了

#1

帖子 yinliang108 » 2005-10-23 19:43

输入#glxinfo后,如下显示:

name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.3
server glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer
GLX version: 1.3
GLX extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce2 GTS/AGP/SSE
OpenGL version string: 1.5.3 NVIDIA 71.74
OpenGL extensions:
GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_point_parameters,
GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
GL_ARB_window_pos, GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_abgr,
GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax,
GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_Cg_shader,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_pixel_buffer_object,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shared_texture_palette,
GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture_compression_s3tc,
GL_EXT_texture_cube_map, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array,
GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_fence,
GL_NV_fog_distance, GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite, GL_NV_register_combiners,
GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_env_combine4,
GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vertex_array_range,
GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_multitexture, GL_SGIS_texture_lod,
GL_SUN_slice_accum
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess

visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x21 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x22 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x23 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2a 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2b 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2e 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2f 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x30 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None


而且我打企鹅用oengl一点问题也没有,驱动也安装了。但是打cs就是opengl打不了,使用这个模式,进入游戏时就没有反应,一直loading,连硬盘都不转。我检查了,我好像有双重opengl库,到底帖子上说双重库要删掉一个还是不能删掉?我该怎么办阿,老大们。还有就是不能全屏玩cs
小江恩的博客
http://gann.blog.ifeng.com/
回复

回到 “常用硬件支持”