Pidgin上Q问题

上网、浏览、聊天、下载等
回复
感情拓荒者
帖子: 121
注册时间: 2008-02-24 16:41
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

Pidgin上Q问题

#1

帖子 感情拓荒者 » 2008-04-12 12:17

(12:19:38) account: Connecting to account 359308540
(12:19:38) connection: Connecting. gc = 0x8674680
(12:19:38) dns: DNS query for '219.133.38.232' queued
(12:19:38) dns: Created new DNS child 5840, there are now 1 children.
(12:19:38) dns: Successfully sent DNS request to child 5840
(12:19:38) dns: Got response for '219.133.38.232'
(12:19:38) dnsquery: IP resolved for 219.133.38.232
(12:19:38) proxy: Attempting connection to 219.133.38.232
(12:19:38) proxy: Connecting to 219.133.38.232:80 with no proxy
(12:19:38) proxy: Connection in progress
(12:19:38) proxy: Connected to 219.133.38.232:80.
(12:19:38) QQ: ==> [05589] QQ_CMD_REQUEST_LOGIN_TOKEN, from (QQ2005 or QQ2006)
(12:19:38) QQ: ack [05589] QQ_CMD_REQUEST_LOGIN_TOKEN, remove from sendqueue
(12:19:38) QQ: <<< got a token with 24 bytes -> [default] decrypt and dump
0000: DD 5E 2F C0 8E 7A 15 C0 EC 09 36 38 8A EA 0E 21 ]^/@.z.@l.68.j.!
0016: E4 2B 30 99 F8 EF A0 79 d+0.xo y
(12:19:38) QQ: ==> [05590] QQ_CMD_LOGIN, from (QQ2005 or QQ2006)
(12:19:38) QQ: ack [05590] QQ_CMD_LOGIN, remove from sendqueue
(12:19:38) QQ: Decrypt login reply packet with inikey, 78 bytes
(12:19:38) QQ: Unknown reply code: 6
(12:19:38) QQ: >>> 88 bytes -> [default] decrypt and dump
0000: 06 C4 FA B5 C4 51 51 B0 E6 B1 BE B9 FD B5 CD A3 .Dz5DQQ0f1>9}5M#
0016: AC CE AA C1 CB B1 A3 BB A4 C4 FA B5 C4 D5 CA BA ,N*AK1#;$Dz5DUJ:
0032: C5 B0 B2 C8 AB A3 AC C7 EB B5 BD 68 74 74 70 3A E02H+#,Gk5=http:
0048: 2F 2F 69 6D 2E 71 71 2E 63 6F 6D C9 FD BC B6 B5 //im.qq.comI}<65
0064: BD D7 EE D0 C2 B0 E6 B5 C4 51 51 A1 A3 00 =WnPB0f5DQQ!#.
(12:19:38) QQ: Try extract GB msg: 您的QQ版本过低,为了保护您的帐号安全,请到http://im.qq.com升级到最新版的QQ。
(12:19:38) account: Disconnecting account 0x815f800
(12:19:38) connection: Disconnecting connection 0x8674680
(12:19:38) QQ: 0 packets in sendqueue are freed!
(12:19:38) QQ: 0 group packets are freed!
(12:19:38) QQ: 0 groups are freed
(12:19:38) QQ: 0 add buddy requests are freed!
(12:19:38) QQ: 0 info queries are freed!
(12:19:38) QQ: 0 qq_buddy structures are freed!
(12:19:38) connection: Destroying connection 0x8674680
头像
luminzhej
帖子: 8
注册时间: 2008-04-12 13:08
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#2

帖子 luminzhej » 2008-04-12 13:28

没看明白 学习中~~
tamsun
帖子: 451
注册时间: 2006-07-07 21:07
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#3

帖子 tamsun » 2008-04-12 14:07

修改一下QQ的密码去。据说修改成6位以下就可以,祝好运.
chasye
帖子: 333
注册时间: 2007-05-13 15:20
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#4

帖子 chasye » 2008-04-12 15:26

您的QQ版本过低,为了保护您的帐号安全,请到http://im.qq.com升级到最新版的QQ。

有的人因为这个, 一直都上不去

我要激活的时候,也有这个

如果是要激活,先上一个QQ MAIL就可以用了 (我就是这样子的)

如果不是,那就不用试了
回复

回到 “因特网相关软件”