gaim升级到bita6,qq不能用了

上网、浏览、聊天、下载等
回复
purewind
帖子: 452
注册时间: 2006-11-18 15:40
送出感谢: 0
接收感谢: 0

gaim升级到bita6,qq不能用了

#1

帖子 purewind » 2007-01-22 16:18

一连接就自动消失了
linux什么最重要?硬件要旧,软件要新!
Ubuntu什么最重要?源要全!网要快!
不是你不明白,是linux变化快
人品也很重要
头像
id_sonic
帖子: 339
注册时间: 2005-04-08 18:08
来自: Chongqing
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#2

帖子 id_sonic » 2007-01-23 11:14

是的,我最SF反应了这个问题。不知道其他发行版的用户有没有这个问题,现在我也只能有 BETA5

http://slack.8866.org/packages/gaim-2.0 ... 1_i386.deb
目前是 tinkpad r400 上的 debian 用户
my blog Trust Dating
uranusi
帖子: 42
注册时间: 2006-12-06 13:26
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#3

帖子 uranusi » 2007-01-24 1:19

据说界面改动大啊,装过的发个图看下。
deliver.pub
帖子: 8
注册时间: 2007-01-15 19:35
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#4

帖子 deliver.pub » 2007-02-11 9:12

我也是同样的问题
*** glibc detected *** gaim: malloc(): memory corruption: 0x084ed8e0 ***
======= Backtrace: =========
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6[0xb7757ed3]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(__libc_calloc+0x8d)[0xb77592fd]
/usr/lib/libglib-2.0.so.0(g_malloc0+0x3e)[0xb7a3d08e]
/usr/lib/gaim/libqq.so(_qq_send_packet+0x7f)[0xb6e1d18f]
/usr/lib/gaim/libqq.so(qq_send_cmd+0x174)[0xb6e1d3c4]
/usr/lib/gaim/libqq.so(qq_send_packet_get_buddies_levels+0xa0)[0xb6e081b0]
/usr/lib/gaim/libqq.so(qq_process_get_buddies_online_reply+0x48d)[0xb6e0b22d]
/usr/lib/gaim/libqq.so[0xb6e1cca2]
/usr/lib/gaim/libqq.so(qq_input_pending+0xa4)[0xb6e1cee4]
gaim[0x8099cd3]
/usr/lib/libglib-2.0.so.0[0xb7a5f25d]
/usr/lib/libglib-2.0.so.0(g_main_context_dispatch+0x182)[0xb7a35c42]
/usr/lib/libglib-2.0.so.0[0xb7a38c1f]
/usr/lib/libglib-2.0.so.0(g_main_loop_run+0x1a9)[0xb7a38fc9]
/usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0(gtk_main+0xb4)[0xb7d0cf84]
gaim(main+0x95b)[0x80aef6b]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0xb7705ebc]
gaim[0x80684b1]
======= Memory map: ========
08048000-080eb000 r-xp 00000000 03:03 65399 /usr/bin/gaim
080eb000-080ee000 rw-p 000a3000 03:03 65399 /usr/bin/gaim
080ee000-0851b000 rw-p 080ee000 00:00 0 [heap]
b3300000-b3321000 rw-p b3300000 00:00 0
b3321000-b3400000 ---p b3321000 00:00 0
b3446000-b3474000 rw-p b3446000 00:00 0
b3478000-b3493000 r-xp 00000000 03:03 556411 /usr/lib/gconv/GBK.so
b3493000-b3495000 rw-p 0001a000 03:03 556411 /usr/lib/gconv/GBK.so
b3495000-b34f5000 rw-s 00000000 00:08 1802257 /SYSV00000000 (deleted)
b34f5000-b3695000 r--p 00000000 03:03 555962 /usr/share/fonts/wenquanyi/wqy-bitmapfont/wenquanyi_9ptb.pcf
b3695000-b36c3000 rw-p b3695000 00:00 0
b36e9000-b379f000 rw-p b36e9000 00:00 0
b379f000-b3981000 r--p 00000000 03:03 555958 /usr/share/fonts/wenquanyi/wqy-bitmapfont/wenquanyi_11ptb.pcf
b3981000-b39bc000 r--p 00000000 03:03 117781 /usr/lib/locale/zh_SG.utf8/LC_CTYPE
b39bc000-b39f7000 r--p 00000000 03:03 117770 /usr/lib/locale/zh_HK.utf8/LC_CTYPE
b39f7000-b3a32000 r--p 00000000 03:03 117792 /usr/lib/locale/zh_TW.utf8/LC_CTYPE
b3a32000-b3a44000 r-xp 00000000 03:03 198395 /usr/lib/scim-1.0/1.4.0/IMEngine/socket.so
b3a44000-b3a45000 rw-p 00011000 03:03 198395 /usr/lib/scim-1.0/1.4.0/IMEngine/socket.so
b3a45000-b3b1a000 r-xp 00000000 03:03 68339 /usr/lib/libscim-1.0.so.8.1.0
b3b1a000-b3b28000 rw-p 000d4000 03:03 68339 /usr/lib/libscim-1.0.so.8.1.0
b3b28000-b3b56000 rw-p b3b28000 00:00 0
b3b65000-b3ba0000 r--p 00000000 03:03 117748 /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_CTYPE
b3ba0000-b3ba2000 r-xp 00000000 03:03 68343 /usr/lib/libscim-x11utils-1.0.so.8.1.0
b3ba2000-b3ba3000 rw-p 00001000 03:03 68343 /usr/lib/libscim-x11utils-1.0.so.8.1.0
b3ba5000-b3bab000 r--p 00000000 03:03 408289 /usr/share/locale-langpack/zh_CN/LC_MESSAGES/scim.mo
b3bab000-b3bb1000 r-xp 00000000 03:03 198389 /usr/lib/scim-1.0/1.4.0/Config/socket.so
b3bb1000-b3bb2000 rw-p 00005000 03:03 198389 /usr/lib/scim-1.0/1.4.0/Config/socket.so
b3bb2000-b3bd3000 r-xp 00000000 03:03 116471 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-scim.so
b3bd3000-b3bd4000 rw-p 00021000 03:03 116471 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-scim.so
b3bd4000-b3bd6000 r-xp 00000000 03:03 489655 /usr/lib/pango/1.6.0/modules/pango-basic-fc.so
b3bd6000-b3bd7000 rw-p 00001000 03:03 489655 /usr/lib/pango/1.6.0/modules/pango-basic-fc.so
b3bd7000-b3c32000 rw-p b3bd7000 00:00 0
b3c32000-b3dd2000 r--p 00000000 03:03 555963 /usr/share/fonts/wenquanyi/wqy-bitmapfont/wenquanyi_9pt.pcf
b3dd2000-b3dd5000 r--s 00000000 03:03 327258 /var/cache/fontconfig/3e5b3a959e424ddc00e526d15c27427a-x86.cache-2
b3dd5000-b3ddb000 r--s 00000000 03:03 327256 /var/cache/fontconfig/945677eb7aeaf62f1d50efc3fb3ec7d8-x86.cache-2
b3ddb000-b3ddc000 r--s 00000000 03:03 327254 /var/cache/fontconfig/fd9505950c048a77dc4b710eb6a628ed-x86.cache-2
b3ddc000-b3ddf000 r--s 00000000 03:03 327253 /var/cache/fontconfig/ddc79d3ea06a7c6ffa86ede85f3bb5df-x86.cache-2
b3ddf000忽略
kash
帖子: 23
注册时间: 2007-01-13 1:39
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#5

帖子 kash » 2007-02-24 12:46

不知道楼主是怎么安装的beta6,我是自己编译的,没太大的问题,在beta5下的packet lost ,send again的问题也没了,就所同时登录2个qq的是有会退出,单个qq很稳定的
回复

回到 “因特网相关软件”