ubuntu 8.04 字体配置的奇怪问题

系统字体配置、中文显示和输入法问题
回复
hugebrush
帖子: 94
注册时间: 2008-03-05 21:58
送出感谢: 0
接收感谢: 0

ubuntu 8.04 字体配置的奇怪问题

#1

帖子 hugebrush » 2008-05-27 15:21

修改/etc/fonts/conf.d/69-language-selector-zh-cn.conf为如下内容,外观首选项中字体设置为默认设置,界面上的汉字都变为SimSun(即微软宋体)显示了,但西文字符却不是用SimSun字体显示,为什么?

代码: 全选

<fontconfig>
  <alias>
    <family>serif</family>
    <prefer>
      <family>SimSun</family>
      <family>Bitstream Vera Serif</family>
      <family>DejaVu Serif</family>
    </prefer>
  </alias>
  <alias>
    <family>sans-serif</family>
    <prefer>
      <family>SimSun</family>
      <family>Bitstream Vera Sans</family>
      <family>DejaVu Sans</family>
    </prefer>
  </alias>
  <alias>
    <family>monospace</family>
    <prefer>
      <family>SimSun</family>
      <family>Bitstream Vera Sans Mono</family>
      <family>DejaVu Sans Mono</family>
    </prefer>
  </alias>
</fontconfig>
头像
linunix
帖子: 424
注册时间: 2006-11-21 21:25
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#2

帖子 linunix » 2008-05-31 4:02

我的69-language-selector-zh-cn.conf文件内容是这样的

代码: 全选

<fontconfig>

   <match target="pattern">
      <test qual="any" name="family">
         <string>serif</string>
      </test>
      <edit name="family" mode="prepend" binding="strong">
         <string>ZhunYuan</string>
         <string>AR PL UMing CN</string>
         <string>AR PL ShanHeiSun Uni</string>
         <string>WenQuanYi Bitmap Song</string>
         <string>Bitstream Vera Serif</string>
         <string>DejaVu Serif</string>
         <string>AR PL UKai CN</string>
         <string>AR PL ZenKai Uni</string>
      </edit>
   </match>
   <match target="pattern">
      <test qual="any" name="family">
         <string>sans-serif</string>
      </test>
      <edit name="family" mode="prepend" binding="strong">
         <string>ZhunYuan</string>
         <string>Bitstream Vera Sans</string>
         <string>DejaVu Sans</string>
         <string>WenQuanYi Zen Hei</string>
         <string>AR PL UMing CN</string>
         <string>AR PL ShanHeiSun Uni</string>
         <string>WenQuanYi Bitmap Song</string>
         <string>AR PL UKai CN</string>
         <string>AR PL ZenKai Uni</string>
      </edit>
   </match>
   <match target="pattern">
      <test qual="any" name="family">
         <string>monospace</string>
      </test>
      <edit name="family" mode="prepend" binding="strong">
         <string>ZhunYuan</string>
         <string>Bitstream Vera Sans Mono</string>
         <string>DejaVu Sans Mono</string>
         <string>WenQuanYi Zen Hei</string>
         <string>AR PL UMing CN</string>
         <string>AR PL ShanHeiSun Uni</string>
         <string>WenQuanYi Bitmap Song</string>
         <string>AR PL UKai CN</string>
         <string>AR PL ZenKai Uni</string>
      </edit>
   </match>

</fontconfig>

其中,三行<string>ZhunYuan</string>是我自己加的,此外没有做任何其它修改。
现在系统默认字体为了ZhunYuan(即准圆字体),中英文都很完美。
回复

回到 “字体美化和中文支持”