can not input Chinese

系统字体配置、中文显示和输入法问题
回复
头像
kukat
帖子: 266
注册时间: 2006-06-14 6:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

can not input Chinese

#1

帖子 kukat » 2007-09-28 13:55

ubuntu 7.10 beta
English locale

sudo apt-get install language-pack-zh
sudo apt-get install fcitx
sudo apt-get install im-switch

im-switch -s fcitx
sudo gedit /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodule-files.d/libgtk2.0-0.immodules

代码: 全选

# "xim" "X Input Method" "gtk20" "/usr/share/locale" "ko:ja:th:zh" 
"xim" "X Input Method" "gtk20" "/usr/share/locale" "en:ko:ja:th:zh"
relog and reset...

i can see fcitx bar, but i can't use!

:evil:
附件
fcitx1.jpg
头像
datafly
帖子: 117
注册时间: 2005-12-12 19:10
来自: 山西左权
送出感谢: 2 次
接收感谢: 1 次
联系:

#2

帖子 datafly » 2007-09-28 14:18

me too,待解
以前佩服德国,一个国家就能单挑那么多还差点打赢;现在鄙视德国,一个国家怎么总搞到被群殴!
以前鄙视苏联,被打得半死;现在佩服苏联,被打成那样不死还能扳回来!
以前鄙视美国,不就是凭着块大;现在佩服美国,有本事你也那么强大!

Thinkpad R400 P8700/4g RAM/320G+160G sata Disk/Windows 7 + Ubuntu 11.10
头像
aerowolf
帖子: 1753
注册时间: 2006-02-25 17:09
来自: 西安
送出感谢: 35 次
接收感谢: 4 次

#3

帖子 aerowolf » 2007-09-28 14:30

可暂时使用www.inputking.com
头像
kukat
帖子: 266
注册时间: 2006-06-14 6:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#4

帖子 kukat » 2007-09-28 14:32

alex@Alex-laptop:~$ sudo gedit /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodule-files.d/libgtk2.0-0.immodules

(gedit:7831): Gtk-WARNING **: Error parsing context info in '/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodule-files.d/libgtk2.0-0.immodules'
"xim" "X Input Method" "gtk20" "/usr/share/locale" "en:ko:ja:th:zh"

/bin/sh: /usr/bin/esd: not found
whats this?
头像
kukat
帖子: 266
注册时间: 2006-06-14 6:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#5

帖子 kukat » 2007-09-28 14:46

aerowolf 写了:可暂时使用www.inputking.com
可以用,谢谢你了!
头像
kukat
帖子: 266
注册时间: 2006-06-14 6:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#6

帖子 kukat » 2007-09-28 15:12

实在不明白为什么用gedit打开.fcitx/config会是乱码......

代码: 全选

[³ÌÐò]
ÏÔÊŸ×ÖÌå(ÖÐ)=*
ÏÔÊŸ×ÖÌå(Ó¢)=Courier New
ÏÔÊŸ×ÖÌåŽóС=12
Ö÷Ž°¿Ú×ÖÌåŽóС=11
×ÖÌåÇøÓò=zh_CN.UTF-8
ÊÇ·ñʹÓÃAA×ÖÌå=1
ÊÇ·ñʹÓÃŽÖÌå=1

[Êä³ö]
Êý×Öºóžú°ëœÇ·ûºÅ=1
EnterŒüÐÐΪ=2
·ÖºÅŒüÐÐΪ=2
ŽóÐŽ×ÖÄžÊäÈëÓ¢ÎÄ=1
ת»»Ó¢ÎÄÖеıêµã=1
ÁªÏ뷜ʜœûÖ¹·­Ò³=1

[ύ̾]
ºòÑ¡ŽÊžöÊý=5
Ö÷Ž°¿ÚÊÇ·ñʹÓÃ3DœçÃæ=0
ÊäÈëÌõʹÓÃ3DœçÃæ=2
Ö÷Ž°¿ÚÒþ²Øģʜ=0
ÏÔÊŸÐéÄâŒüÅÌ=0
ÊÇ·ñ×Ô¶¯Òþ²ØÊäÈëÌõ=0
ÊäÈëÌõÊÇ·ñŸÓÖÐ=1
Ê׎ÎÏÔÊŸÊäÈëÌõ=1
#ÊäÈëÌõ¹Ì¶š¿í¶È(œöÊÊÓÃÓÚÂë±íÊäÈë·š)£¬0±íÊŸ²»¹Ì¶š¿í¶È
ÊäÈëÌõ¹Ì¶š¿í¶È=0
ÊäÈëÌõÆ«ÒÆÁ¿X=0
ÊäÈëÌõÆ«ÒÆÁ¿Y=12
ÐòºÅºóŒÓµã=1
ÏÔÊŸŽò×ÖËÙ¶È=1
ÏÔÊŸ°æ±Ÿ=1
¹â±êÉ«=92 210 131
Ö÷Ž°¿Ú±³Ÿ°É«=240 255 240
Ö÷Ž°¿ÚÏßÌõÉ«=150 220 150
Ö÷Ž°¿ÚÊäÈë·šÃû³ÆÉ«=170 170 170 150 200 150 0 0 255
ÊäÈ뎰±³Ÿ°É«=240 255 240
ÊäÈ뎰ÌáÊŸÉ«=255 0 0
ÊäÈ뎰Óû§ÊäÈëÉ«=0 0 255
ÊäÈ뎰ÐòºÅÉ«=200 0 0
ÊäÈ뎰µÚÒ»žöºòÑ¡×ÖÉ«=0 150 100
#žÃÑÕÉ«ÖµÖ»ÓÃÓÚÆŽÒôÖеÄÓû§×ÔÔìŽÊ
ÊäÈ뎰Óû§ŽÊ×éÉ«=0 0 255
ÊäÈ뎰ÌáÊŸ±àÂëÉ«=100 100 255
#Îå±Ê¡¢ÆŽÒôµÄµ¥×Ö/ϵͳŽÊ×éŸùʹÓÞÃÑÕÉ«
ÊäÈ뎰ÆäËüÎıŸÉ«=0 0 0
ÊäÈ뎰ÏßÌõÉ«=90 160 90
ÊäÈ뎰ŒýÍ·É«=255 0 0
ÐéÄâŒüÅÌŽ°±³Ÿ°É«=220 220 220
ÐéÄâŒüÅÌŽ°×ÖĞɫ=80 0 0
ÐéÄâŒüÅÌŽ°·ûºÅÉ«=0 0 0

#³ýÁË¡°ÖÐÓ¢ÎÄ¿ìËÙÇл»Œü¡±Í⣬ÆäËüµÄÈÈŒüŸù¿ÉÉèÖÃΪÁœžö£¬ÖÐŒäÓÿ՞ñ·Öžô
[ÈÈŒü]
Žò¿ª/¹Ø±ÕÊäÈë·š=CTRL_SPACE
#ÖÐÓ¢ÎÄ¿ìËÙÇл»Œü ¿ÉÒÔÉèÖÃΪL_CTRL R_CTRL L_SHIFT R_SHIFT
ÖÐÓ¢ÎÄ¿ìËÙÇл»Œü=L_CTRL
Ë«»÷ÖÐÓ¢ÎÄÇл»=0
»÷ŒüʱŒäŒäžô=250
¹â±êžúËæ=CTRL_K
GBKÖ§³Ö=CTRL_M
GBK·±ÌåÇл»Œü=CTRL_ALT_F
ÁªÏëÖ§³Ö=CTRL_L
·Ž²éÆŽÒô=CTRL_ALT_E
È«°ëœÇ=SHIFT_SPACE
ÖÐÎıêµã=ALT_SPACE
ÉÏÒ»Ò³=- ,
ÏÂÒ»Ò³== .
µÚ¶þÈýºòÑ¡ŽÊÑ¡ÔñŒü=SHIFT

[ÊäÈë·š]
ʹÓÃÆŽÒô=1
ʹÓÃË«ÆŽ=1
ĬÈÏË«ÆŽ·œ°ž=×ÔÈ»Âë
ʹÓÃÇøλ=1
ʹÓÃÂë±í=1
ÌáÊŸŽÊ¿âÖеĎÊ×é=1

[ÆŽÒô]
ʹÓÃÈ«ÆŽ=0
ÆŽÒô×Ô¶¯×éŽÊ=1
±£Žæ×Ô¶¯×éŽÊ=0
ÔöŒÓÆŽÒô³£ÓÃ×Ö=CTRL_8
ÉŸ³ýÆŽÒô³£ÓÃ×Ö=CTRL_7
ÉŸ³ýÆŽÒôÓû§ŽÊ×é=CTRL_DELETE
#ÆŽÒôÒԎʶš×ÖŒü£¬µÈºÅºóÃæœôœÓŒü£¬²»ÒªÓп՞ñ
ÆŽÒôÒԎʶš×ÖŒü=[]
#ÖØÂëµ÷Õû·œÊœËµÃ÷£º0-->²»µ÷Õû  1-->¿ìËÙµ÷Õû  2-->°ŽÆµÂʵ÷Õû
ÆŽÒôµ¥×ÖÖØÂëµ÷Õû·œÊœ=2
ÆŽÒôŽÊ×éÖØÂëµ÷Õû·œÊœ=1
ÆŽÒô³£ÓÃŽÊÖØÂëµ÷Õû·œÊœ=0
ÊÇ·ñÄ£ºýanºÍang=0
ÊÇ·ñÄ£ºýenºÍeng=0
ÊÇ·ñÄ£ºýianºÍiang=0
ÊÇ·ñÄ£ºýinºÍing=0
ÊÇ·ñÄ£ºýouºÍu=0
ÊÇ·ñÄ£ºýuanºÍuang=0
ÊÇ·ñÄ£ºýcºÍch=0
ÊÇ·ñÄ£ºýfºÍh=0
ÊÇ·ñÄ£ºýlºÍn=0
ÊÇ·ñÄ£ºýsºÍsh=0
ÊÇ·ñÄ£ºýzºÍzh=0
thiswind
帖子: 43
注册时间: 2006-12-31 9:46
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#7

帖子 thiswind » 2007-09-30 12:50

风吹着
帖子: 11
注册时间: 2007-09-22 1:11
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#8

帖子 风吹着 » 2007-09-30 19:27

you can
头像
Element
论坛版主
帖子: 3537
注册时间: 2005-09-10 16:04
来自: DG-GD-China
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#9

帖子 Element » 2007-10-01 0:00

乱码是编码不对
贴一下你的 locale
http://element.blog.ubuntu.org.cn/
Ubuntu Jaunty Jackalope...
AMD Barton 2600+
MSI K7N2 Delta-L
Kingston DDR400 512M*2+256M*1
nVidia FX5200
Seagate 80G(Jaunty Jackalope)
Seagate 160G(XXxxXX)
SyncMaster 732N
jhliuyu
帖子: 6
注册时间: 2007-09-01 18:00
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#10

帖子 jhliuyu » 2007-10-01 0:32

升级以后就好了,今天更新了SCIM
头像
kukat
帖子: 266
注册时间: 2006-06-14 6:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#11

帖子 kukat » 2007-10-01 0:45

sorry,已经放弃英文locale了……
不过怎么禁用scim? 有scim在,fcitx切不出来
我知道应该用im-switch 但他就是不起作用!

直接sudo apt-get remove scim的话会提示
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
Reading state information... 完成
已经不需要下列自动安装的软件包:
libchewing3-data libchewing3 openoffice.org-l10n-zh-cn ttf-arphic-ukai
openoffice.org-l10n-zh-tw openoffice.org-help-zh-cn
openoffice.org-help-zh-tw
使用 'apt-get autoremove' 来删除它们。
下列软件包将被【卸载】:
scim scim-chewing scim-gtk2-immodule scim-modules-table scim-pinyin
scim-tables-zh
共升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 6 个软件包,有 1 个软件未被升级。
需要下载 0B 的软件包。
解压缩后将会空出 21.1MB 的空间。
您希望继续执行吗?[Y/n]
头像
kukat
帖子: 266
注册时间: 2006-06-14 6:12
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

#12

帖子 kukat » 2007-10-03 11:58

我的locale
据说fcitx的配置文件的编码是gbk的?
alex@g1s:~$ locale
LANG=en_SG.UTF-8
LC_CTYPE="en_SG.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_SG.UTF-8"
LC_TIME="en_SG.UTF-8"
LC_COLLATE="en_SG.UTF-8"
LC_MONETARY="en_SG.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_SG.UTF-8"
LC_PAPER="en_SG.UTF-8"
LC_NAME="en_SG.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_SG.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_SG.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_SG.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_SG.UTF-8"
LC_ALL=
头像
u194252
帖子: 402
注册时间: 2007-08-04 11:06
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#13

帖子 u194252 » 2007-10-27 13:17

貌似我也是scim和fcitx无法共存阿,有了scim,fcitx就无法使用,只能删了scim
图片
头像
BigSnake.NET
帖子: 12522
注册时间: 2006-07-02 11:16
来自: 廣州
送出感谢: 0
接收感谢: 7 次
联系:

Re: can not input Chinese

#14

帖子 BigSnake.NET » 2007-10-27 13:19

kukat 写了:ubuntu 7.10 beta
English locale

sudo apt-get install language-pack-zh
sudo apt-get install fcitx
sudo apt-get install im-switch

im-switch -s fcitx
sudo gedit /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodule-files.d/libgtk2.0-0.immodules

代码: 全选

# "xim" "X Input Method" "gtk20" "/usr/share/locale" "ko:ja:th:zh" 
"xim" "X Input Method" "gtk20" "/usr/share/locale" "en:ko:ja:th:zh"
[/b]

relog and reset...

i can see fcitx bar, but i can't use!

:evil:
不要做黑体这步
^_^ ~~~
要理解递归,首先要理解递归。

地球人都知道,理论上,理论跟实际是没有差别的,但实际上,理论跟实际的差别是相当大滴。
回复

回到 “字体美化和中文支持”