vimshell 7.2 -->在vim中打开一个shell窗口

仅仅用于软件推荐,不适合发求软件或软件使用问题方面的贴子
回复
yangjig
帖子: 14
注册时间: 2008-11-05 11:57
送出感谢: 0
接收感谢: 0

vimshell 7.2 -->在vim中打开一个shell窗口

#1

帖子 yangjig » 2008-12-16 11:31

哦是一个新手,在看资料时经常需要照着资料来做试验,以前用的办法是使用screen +vim然后<C-S>但这样也不是很方便因为这样你的在做其它事情时只能用半屏,要吗就是<C-X>!(本人只知道这个方法),现在我使用vimshell基本可以解决我的问题了screen+vim(+vimshell),呵呵。见下图。
screenshot-2008-12-16-10-42-52.gif

安装方法:
下载vim7.2源码包ftp://ftp.vim.org/pub/vim/unix/vim-7.2.tar.bz2
下载vimshell http://aur.archlinux.org/packages/vimsh ... ell.tar.gz

然后

代码: 全选

 tar xvf vim-7.2.tar.bz2
 tar xvf vimshell.tar.gz 
cp vimshell/vimshell.patch.bz2 .
bzcat vimshell.patch.bz2 | patch -p0  
cd vim72
./configure
make
make install 
ok,完成安装! :)

使用方法:
1可以在vim下输入”:vimshell"使当前窗口成为shell buffer.
如: :vimshell bash
:vimshell irssi
2可以配制 .vimrc
如:
nmap <C-W>e :new \| vimshell bash<CR>
nmap <C-W>E :vnew \| vimshell bash<CR>

希望vimshell能够对大家有用,完! ^&^!
ryoohki
帖子: 3249
注册时间: 2008-10-28 20:18
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: vimshell 7.2 -->在vim中打开一个shell窗口

#2

帖子 ryoohki » 2008-12-17 9:28

一般会开2个shell 切换着用
回复

回到 “软件推荐”