Arch如何清理无用包?

头像
MagicFish1990
帖子: 470
注册时间: 2007-12-01 15:03
系统: Archlinux
来自: 北京 Beijing
送出感谢: 1 次
接收感谢: 2 次

Arch如何清理无用包?

#1

帖子 MagicFish1990 » 2010-10-04 23:14

pacman -Qdt 或yaourt -Qdt 是找死,很多是一些要用却不在依赖里的,把所有包都列出来一个一个看也会累死,而且不清楚依赖。
有什么好的方法么?
头像
qiang_liu8183
论坛版主
帖子: 10697
注册时间: 2006-09-10 22:36
系统: Arch Debian
来自: 北京
送出感谢: 2 次
接收感谢: 6 次

Re: Arch如何清理无用包?

#2

帖子 qiang_liu8183 » 2010-10-05 1:03

用Qdt死了的都是活该,本地依赖关系搞乱了不死才怪
看破、放下、自在、随缘、念佛
真诚、清净、平等、正觉、慈悲
头像
cnkilior
论坛版主
帖子: 4982
注册时间: 2007-08-05 17:40
送出感谢: 0
接收感谢: 5 次

Re: Arch如何清理无用包?

#3

帖子 cnkilior » 2010-10-05 8:23

pacman -Rns $(pacman -Qdtq)
头像
jarryson
帖子: 4002
注册时间: 2005-08-14 19:53
送出感谢: 1 次
接收感谢: 2 次
联系:

Re: Arch如何清理无用包?

#4

帖子 jarryson » 2010-10-05 12:53

pacman -Qdt输出就是作为依赖安装但是现在没有任何包依赖它了。

输出如果包含你需要的包。那么使用pacman -S --asexplicit安装一次这个包,就就表示是单独安装的。因为系统有这个包,直接pacman -S不会改变是否特别指定单独安装。
头像
adam8157
帖子: 2794
注册时间: 2009-03-05 16:31
送出感谢: 0
接收感谢: 8 次
联系:

Re: Arch如何清理无用包?

#5

帖子 adam8157 » 2010-10-05 13:32

清理无用包, 不管是apt还是pacman, 只要自己本地依赖关系不乱就没问题, 对依赖关系不清楚的还是少用...
头像
MagicFish1990
帖子: 470
注册时间: 2007-12-01 15:03
系统: Archlinux
来自: 北京 Beijing
送出感谢: 1 次
接收感谢: 2 次

Re: Arch如何清理无用包?

#6

帖子 MagicFish1990 » 2010-10-05 16:53

cnkilior 写了:pacman -Rns $(pacman -Qdtq)
删除 (47): xcursor-themes-1.0.2-1 tk-8.5.9-1 tcl-8.5.9-1 seed-2.31.91-1
gnome-js-common-0.1.2-1 rpmextract-1.0-4 notify-sharp-svn-3032-2
mono-addins-0.5-1 loudmouth-1.4.3-2 libxxf86misc-1.0.2-1
xf86miscproto-0.9.3-1 liboil-0.3.17-1 lib32-libxxf86vm-1.1.0-3
lib32-libxslt-1.1.26-5 lib32-libxml2-2.7.7-3
lib32-libgcrypt-1.4.6-3 lib32-libgpg-error-1.9-4
lib32-libxmu-1.0.5-3 lib32-libxinerama-1.1-3
lib32-libxft-2.1.14-3 lib32-libxcomposite-0.4.2-3
lib32-libsasl-2.1.23-4 lib32-libldap-2.4.22-3 lib32-lcms-1.19-3
lib32-e2fsprogs-1.41.12-3 gnome-python-desktop-2.32.0-1
python-totem-plparser-2.32.0-1 python-rsvg-2.32.0-1
python-metacity-2.32.0-1 python-mediaprofiles-2.32.0-1
python-gtop-2.32.0-1 python-gtksourceview-2.32.0-1
gtksourceview-1.8.5-3 python-gnomeprint-2.32.0-1
python-evolution-2.32.0-1 python-evince-2.32.0-1
python-bugbuddy-2.32.0-1 python-brasero-2.32.0-1
gnome-pilot-2.32.0-1 pilot-link-0.12.5-1 bluez-4.72-1
gnome-keyring-sharp-1.0.2-1 gnome-desktop-sharp-2.26.0-5
eggdbus-0.6-1 cvs-1.11.23-5 crypto++-5.6.0-2 cmake-2.8.2-2

全部删除大小: 94.21 MB

打算删除这些软件包吗? [Y/n]
:em20
貌似部分不能删吧 = =
头像
adagio
论坛版主
帖子: 22110
注册时间: 2008-02-17 23:47
来自: 美丽富饶的那啥星球
送出感谢: 7 次
接收感谢: 75 次

Re: Arch如何清理无用包?

#7

帖子 adagio » 2010-10-05 17:17

代码: 全选

yaourt -Qdt
==> Packages installed as dependencies but are no longer required by any installed package
extra/clutter 1.4.0-1
extra/cmake 2.8.2-2
extra/crypto++ 5.6.0-2
extra/eggdbus 0.6-1
extra/gperf 3.0.4-1
local/lib32-avahi 0.6.25-3.1 (lib32)
local/lib32-libtasn1 2.6-1 (lib32)
local/lib32-lzo2 2.03-1 (lib32)
local/lib32-opencdk 0.6.6-1.1 (lib32)
multilib/lib32-xcb-util 0.3.6-3
local/libjpeg6 6b-9
archlinuxfr/libpng12 1.2.43-1
extra/libstdc++5 3.3.6-3
local/libxxf86misc 1.0.2-1
local/pyexiv2 0.2.2-1
extra/scons 1.3.1-1
extra/xcursor-themes 1.0.2-1
extra/yasm 1.0.1-1
==> Do you want to remove these packages (with -Rcs options) ? [y/N]
==> -----------------------------------------------------------------
==> 
密码:
正在检查依赖关系...

删除 (23): yasm-1.0.1-1 [3.60 MB] xcursor-themes-1.0.2-1 [3.87 MB] scons-1.3.1-1 [4.13 MB]
      pyexiv2-0.2.2-1 [0.39 MB] libxxf86misc-1.0.2-1 [0.06 MB] libstdc++5-3.3.6-3 [1.03 MB]
      libpng12-1.2.43-1 [0.63 MB] libjpeg6-6b-9 [0.43 MB] lib32-xcb-util-0.3.6-3 [0.16 MB]
      lib32-opencdk-0.6.6-1.1 [0.17 MB] lib32-lzo2-2.03-1 [0.15 MB] lib32-libtasn1-2.6-1 [0.09 MB]
      lib32-avahi-0.6.25-3.1 [0.59 MB] gperf-3.0.4-1 [0.26 MB] eggdbus-0.6-1 [3.60 MB]
      crypto++-5.6.0-2 [19.15 MB] cmake-2.8.2-2 [25.78 MB] clutter-1.4.0-1 [11.73 MB]
      boost-1.43.0-1 [111.79 MB] xf86miscproto-0.9.3-1 [0.02 MB] lib32-libcap-2.19-3 [0.05 MB]
      json-glib-0.12.0-1 [1.05 MB] lib32-attr-2.4.44-4 [0.05 MB]

全部删除大小:  188.78 MB

打算删除这些软件包吗? [Y/n] 
( 1/23) 正在删除 yasm                       [####################################] 100%
( 2/23) 正在删除 xcursor-themes                  [####################################] 100%
( 3/23) 正在删除 scons                       [####################################] 100%
( 4/23) 正在删除 pyexiv2                      [####################################] 100%
( 5/23) 正在删除 libxxf86misc                   [####################################] 100%
( 6/23) 正在删除 libstdc++5                    [####################################] 100%
( 7/23) 正在删除 libpng12                     [####################################] 100%
( 8/23) 正在删除 libjpeg6                     [####################################] 100%
( 9/23) 正在删除 lib32-xcb-util                  [####################################] 100%
(10/23) 正在删除 lib32-opencdk                   [####################################] 100%
(11/23) 正在删除 lib32-lzo2                    [####################################] 100%
(12/23) 正在删除 lib32-libtasn1                  [####################################] 100%
(13/23) 正在删除 lib32-avahi                    [####################################] 100%
(14/23) 正在删除 gperf                       [####################################] 100%
(15/23) 正在删除 eggdbus                      [####################################] 100%
(16/23) 正在删除 crypto++                     [####################################] 100%
(17/23) 正在删除 cmake                       [####################################] 100%
(18/23) 正在删除 clutter                      [####################################] 100%
(19/23) 正在删除 boost                       [####################################] 100%
(20/23) 正在删除 xf86miscproto                   [####################################] 100%
(21/23) 正在删除 lib32-libcap                   [####################################] 100%
(22/23) 正在删除 json-glib                     [####################################] 100%
(23/23) 正在删除 lib32-attr                    [####################################] 100%
貌似没有发现异常 :em01
明天就换大三八!
——8核CPU、8G内存、8T硬盘……
8卡交火,80寸大屏放8个……
IPv8的光纤要8条……

---------------------------------------------------------------------------------
[图片版]新手当自强(续)FAQ
[新手进阶]挂载、fstab、调整linux分区
[图片版]E17桌面环境配置手把手
头像
MagicFish1990
帖子: 470
注册时间: 2007-12-01 15:03
系统: Archlinux
来自: 北京 Beijing
送出感谢: 1 次
接收感谢: 2 次

Re: Arch如何清理无用包?

#8

帖子 MagicFish1990 » 2010-10-07 2:57

adagio, 那些库用不到么?
delectate
帖子: 18311
注册时间: 2008-01-09 22:41
送出感谢: 0
接收感谢: 6 次

Re: Arch如何清理无用包?

#9

帖子 delectate » 2010-10-10 14:21

MagicFish1990 写了:adagio, 那些库用不到么?
嗯,用不倒

[email protected]:~$ yaourt -Qdt
==> Packages installed as dependencies but are no longer required by any installed package
extra/python-evolution 2.32.0-1
extra/python-gnomeprint 2.32.0-1
extra/python-gtksourceview 2.32.0-1
extra/python-gtop 2.32.0-1
extra/python-mediaprofiles 2.32.0-1
extra/python-metacity 2.32.0-1
extra/python-totem-plparser 2.32.0-1
==> Do you want to remove these packages (with -Rcs options) ? [y/N]
==> -----------------------------------------------------------------
==>
Password:
checking dependencies...

Remove (11): python-totem-plparser-2.32.0-1 python-metacity-2.32.0-1
python-mediaprofiles-2.32.0-1 python-gtop-2.32.0-1
python-gtksourceview-2.32.0-1 python-gnomeprint-2.32.0-1
python-evolution-2.32.0-1 gtksourceview-1.8.5-3
libgnomeprintui-2.18.6-1 libgnomeprint-2.18.8-1
libgnomecups-0.2.3-7

Total Removed Size: 10.69 MB

Do you want to remove these packages? [Y/n] y
( 1/11) removing python-totem-plparser [######################] 100%
( 2/11) removing python-metacity [######################] 100%
( 3/11) removing python-mediaprofiles [######################] 100%
( 4/11) removing python-gtop [######################] 100%
( 5/11) removing python-gtksourceview [######################] 100%
( 6/11) removing python-gnomeprint [######################] 100%
( 7/11) removing python-evolution [######################] 100%
( 8/11) removing gtksourceview [######################] 100%
( 9/11) removing libgnomeprintui [######################] 100%
(10/11) removing libgnomeprint [######################] 100%
(11/11) removing libgnomecups [######################] 100%

[email protected]:~$
头像
adagio
论坛版主
帖子: 22110
注册时间: 2008-02-17 23:47
来自: 美丽富饶的那啥星球
送出感谢: 7 次
接收感谢: 75 次

Re: Arch如何清理无用包?

#10

帖子 adagio » 2010-10-10 15:02

MagicFish1990 写了:adagio, 那些库用不到么?
我不知道,反正没有发现异常
明天就换大三八!
——8核CPU、8G内存、8T硬盘……
8卡交火,80寸大屏放8个……
IPv8的光纤要8条……

---------------------------------------------------------------------------------
[图片版]新手当自强(续)FAQ
[新手进阶]挂载、fstab、调整linux分区
[图片版]E17桌面环境配置手把手
头像
Veryczn
帖子: 164
注册时间: 2009-04-04 14:53
送出感谢: 1 次
接收感谢: 0

Re: Arch如何清理无用包?

#11

帖子 Veryczn » 2011-04-17 19:17

yaourt -Qdt
local/accountsservice 0.6.6-1
extra/brltty 4.2-3
local/cantarell-fonts 0.0.6-1
local/cloog 0.16.1-1
extra/cmake 2.8.4-1
extra/cpufrequtils 008-1
extra/exempi 2.1.1-1
extra/fam 2.7.0-14
extra/folks 0.2.1-1
extra/ggz-client-libs 0.0.14.1-1
local/gjs 0.7.14-1
local/glib-networking 2.28.5-1
extra/gnome-mag 0.16.1-1 (gnome-extra)
extra/gnome-speech 0.4.25-1
local/gnome-video-effects 0.3.0-1
extra/gnugo 3.8-1
extra/goffice 0.8.14-1
extra/gsfonts 1.0.7pre44-2
extra/gtk-engines 2.20.2-1
local/gtkmm3 2.99.8-1
local/gtksourceview3 3.0.0-1
extra/gucharmap 2.32.1-1 (gnome-extra)
extra/guile 1.8.8-1
extra/gvfs-afc 1.6.6-1
extra/gvfs-obexftp 1.6.6-1
extra/kdegames-libkdegames 4.6.2-1
extra/kdegames-libkmahjongg 4.6.2-1
local/ld-lsb 3-2
extra/libdmapsharing 2.1.8-1
extra/libgnome-data 2.32.0-3
extra/libgnomekbd 2.32.0-1
local/libgnome-media-profiles 3.0.0-2
extra/libgpod 0.8.0-1
local/libircclient-qt 0.5.0-1
local/libpeas 1.0.0-1
local/libpps 0.1.940-2
extra/libpst 0.6.49-2
extra/libsexy 0.1.11-2
local/libunique3 3.0.0-1
local/libwebkit3 1.3.13-1
local/libwnck3 3.0.0-1
extra/libytnef 1.5-2
extra/media-player-info 13-1
extra/mercurial 1.8.2-1
extra/mobile-broadband-provider-info 20110218-1
extra/obexd-client 0.40-1
extra/opengtl 0.9.15-1
local/perl-xyne-common 2011.02.03.3-2
extra/polkit-gnome 0.99-1
extra/poppler-glib 0.16.4-1
extra/pulseaudio-alsa 1-2 (pulseaudio-gnome)
extra/pyorbit 2.24.0-3
extra/python2-gconf 2.28.1-7
extra/python2-gnomecanvas 2.28.1-7
community/python-beautifulsoup 3.2.0-1
community/python-distutils-extra 2.22-2
extra/python-gnomekeyring 2.32.0-4
extra/python-mako 0.3.4-4
extra/python-wnck 2.32.0-4
extra/pywebkitgtk 1.1.7-4
extra/pyxdg 0.19-2
extra/sound-theme-freedesktop 0.7-1
extra/t1lib 5.1.2-2
extra/telepathy-logger 0.1.7-1
extra/telepathy-mission-control 5.6.1-1
extra/totem-plparser 2.32.3-1
extra/tunepimp 0.5.3-8
extra/twisted 10.2.0-3
local/vte3 0.28.0-1
extra/wv 1.2.7-1
extra/xorg-xkb-utils 7.6-1
local/yelp-xsl 3.0.0-1
cmake pulseaudio-alsa xorg-xkb-utils gtk-engines?mobile-broadband-provider-info (这个是networkmanager用的?)?看起来好恐怖啊~
heavencen
帖子: 132
注册时间: 2011-02-04 14:08
送出感谢: 4 次
接收感谢: 0

Re: Arch如何清理无用包?

#12

帖子 heavencen » 2011-04-19 21:51

我一直用pacman -Rns 没有发现问题!
头像
wtry
帖子: 923
注册时间: 2009-03-18 9:26
送出感谢: 3 次
接收感谢: 0

Re: Arch如何清理无用包?

#13

帖子 wtry » 2011-04-20 9:05

一直yaourt -Qdt不Qdt下心里不爽 :em05 :em05 :em05 :em05
头像
tenzu
论坛版主
帖子: 36913
注册时间: 2008-11-21 20:26
送出感谢: 0
接收感谢: 21 次

Re: Arch如何清理无用包?

#14

帖子 tenzu » 2011-04-20 9:10

一群强迫症 :em05
头像
自由建客
帖子: 13445
注册时间: 2008-07-30 23:21
系统: Debian stable AMD64
来自: [email protected]et
送出感谢: 12 次
接收感谢: 114 次
联系:

Re: Arch如何清理无用包?

#15

帖子 自由建客 » 2011-04-20 18:40

包管理对所有发行版都是个问题,还是宽容面对的好。
回复

回到 “Arch发行版”